Probácia, mediácia a elektronický monitoring

Občan

Zoznam žiadostí a formulárov pre Vašu životnú udalosť
 • Probačný dohľad

  Základný cieľ probácie je pôsobiť na páchateľa tak, aby sa už nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti, aby si vybudoval vhodné sociálne zázemie a aby sa mohol znova spoločensky uplatniť. V tejto súvislosti sa v rámci probácie aplikujú probačné programy,...

 • Inštitút predbežného šetrenia

  Sudca alebo prokurátor môže poveriť probačného a mediačného úradníka získaním informácií o obvinenom, ktoré potom môžu slúžiť pre ďalšie rozhodovanie, pričom probačný a mediačný úradník odporučí vhodnosť či nevhodnosť uloženia alternatívneho trestu, ...

 • Trest povinnej práce

  Súd môže obvinenému (s jeho súhlasom) za prečin uložiť trest povinnej práce.

 • Zákaz priblíženia sa

  Cieľom tohto trestnoprávneho ochranného opatrenia proti domácemu násiliu je chrániť nielen záujmy obete, ale aj všeobecné záujmy spoločnosti.

 • Mediácia

  Mediácia je alternatívnou a neautoritatívnou formou mimosúdneho riešenia sporov medzi obvineným a poškodeným, jej cieľom je spoločné hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia, ktorým sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt...

 • Trest domáceho väzenia

  Súd môže uložiť páchateľovi prečinu trest domáceho väzenia.

Poskytovateľ práce

Zoznam žiadostí a formulárov pre Poskytovateľa práce pri treste povinnej práce.

Probácia, mediácia a elektronický monitoring

Podstatou inštitútu probácie je znižovať opätovnú trestnú činnosť a pomáhať páchateľovi pri jeho začlenení do spoločnosti tak, aby sa znižovala pravdepodobnosť návratu k trestnej činnosti. Súčasťou probačnej činnosti je oblasť kontroly a dozoru nad obvineným, obžalovaným a odsúdeným za podmienok, ktoré nariadil prokurátor alebo súd. Poslaním a cieľom probácie je posilniť oblasti alternatívnych trestov, prevencie kriminality a postavenie poškodených (obetí) trestných činov, (a zabezpečením ich ochrany v súvislosti s elektronickým monitoringom). Realizáciou tohto inštitútu je poverený probačný a mediačný úradník.

Cieľom mediácie v trestnom konaní je hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia medzi páchateľom trestného činu a poškodeným. Výsledkom mediácie môže byť dohoda o zmiery alebo podmienečnom zastavení trestného stíhania a to za predpokladu, že sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt v súvislosti s trestným činom, a dôjde k odstráneniu alebo náprave jeho následkov. Mediáciu v trestnom konaní môže realizovať len probačný a mediačný úradník.

Elektronický systém monitoringu osôb - jeho cieľom  je vytvoriť podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami so zámerom zlepšenia využívania alternatívnych trestov alebo odklonov v trestnom konaní.

Novinky

Upozornenie v súvislosti s technickými prácami.

Upozornenie v súvislosti s technickými prácami počas víkendu 24.6. – 25.6.2023

Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Zoznam skratiek

Zoznam skratiek

Elektronické formuláre

Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce)

Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce)

Univerzálny formulár (Všeobecné podanie)

Univerzálny formulár (Všeobecné podanie)