Trest povinnej práce


Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Občan) (elektronický formulár)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet“ a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie / trestu (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému podať žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o prerušenie výkonu trestu (elektronický formulár)
 
Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o prerušenie výkonu trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu : „Podávanie žiadosti o prerušenie výkonu trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o upustenie od zvyšku trestu (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o upustenie od zvyšku trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o upustenie od výkonu zvyšku trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce (TPP) (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o odklad výkonu trestu povinnej práce“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o výkon probačného opatrenia alebo alternatívneho trestu v inom štáte Európskej únie. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ “.

Úsek verejnej správy: U00119 – Súdy a väzenstvo

Okruh životnej situácie: Občan a štát

Životná situácia: Zákon a právo (Právna ochrana)

Oblasť: Trest povinnej práce

 

Trest povinnej práce

Je to alternatívny trest, ktorý môže súd so súhlasom páchateľa uložiť v rozsahu 40 – 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin. V prípade, ak ide o mladistvého obvineného/obžalovaného, pri uložení trestu povinnej práce nesmie horná hranica tohto trestu prevyšovať polovicu hornej hranice trestnej sadzby uvedenej v predchádzajúcom riadku. Ak sa trest povinnej práce ukladá mladistvému, nesmie vzhľadom na svoju povahu alebo okolnosti, za ktorých sa vykonáva, ohrozovať zdravie, bezpečnosť alebo jeho mravný vývoj.

Pred odsúdením a uložením trestu povinnej práce, môže súd alebo prokurátor využiť inštitút predbežného šetrenia. V popise životnej situácie – Inštitút predbežného šetrenia je uvedené, čo je cieľom tohto inštitútu.

Trest povinnej práce môže byť uložený iba so súhlasom obvineného/obžalovaného.

Výhodou tohto trestu je skutočnosť, že pri je výkone nedochádza k narušeniu kontaktov s rodinou, priateľmi, k strate zamestnania, k sociálnemu vylúčeniu zo spoločnosti a pod.

Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať najneskôr do jedného roka od nariadenia výkonu tohto trestu a to v obvode okresného súdu, v ktorom má bydlisko, so súhlasom odsúdeného môže byť tento trest vykonaný aj mimo obvodu tohto súdu.

Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať osobne, vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu tak, aby odpracoval najmenej dvadsať hodín za kalendárny mesiac a podľa časového plánu, ktorý je výsledkom predchádzajúcej dohody medzi odsúdeným a poskytovateľom práce. Miestom pre výkon trestu povinnej práce môže byť mesto, obec, VÚC, iná právnická osoba, ktorá sa zaoberá kultúrou, školstvom....., s ktorými okresný súd uzatvorí dohodu o zabezpečení trestu povinnej práce.

Poskytovateľ práce, druh, miesto a čas nástupu výkonu trestu povinnej práce Vám bude nariadený súdom po predchádzajúcom prejedaní podmienok o výkone trestu povinnej práce.

Odpracovaním TPP dochádza k následnému zahladeniu odsúdenia, ktoré sa realizuje vymazaním uloženého trestu z výpisu registra trestov, odsúdený má väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce.

Odsúdený:

Bol som odsúdený na trest povinnej práce a moja aktuálna životná situácia sa zmenila. Môžem si požiadať o odklad/prerušenie výkonu trestu povinnej práce?

O odklad výkonu trestu povinnej práce si môžete požiadať pred vydaním nariadenia výkonu trestu povinnej práce, o prerušenie výkonu trestu povinnej práce si môžete požiadať po vydaní nariadenia výkonu trestu povinnej práce v nasledujúcich prípadoch:

  • ak Váš zdravotný stav podľa zaslanej lekárskej správy o Vašom zdravotnom stave (nie staršej ako 30 dní) dočasne bráni vo výkone uloženého trestu, v odôvodnenom prípade Vás môže predseda senátu preradiť na iný vhodný druh práce,
  • ak ste tehotná žena alebo matka novonarodeného dieťaťa - na jeden rok po pôrode,
  • ak ste odsúdený a ste vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inej trestnej veci, na nevyhnutnú dobu,
  • ak oprávnene pobývate v cudzine alebo máte iný závažný dôvod – odloženie/prerušenie na dobu najviac troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol tento trest uložený.

V uvedených prípadoch si môžete podať žiadosť o odklad výkonu TPP alebo žiadosť o prerušenie výkonu trestu povinnej práce:

  • Žiadosť o odklad výkonu TPP
  • Žiadosť o prerušenie výkonu TPP

Môj zdravotný stav sa zmenil a nie som schopný ďalej vykonávať nariadený trest povinnej práce. Môžem si požiadať o upustenie trestu alebo upustenie od zvyšku trestu povinnej práce?

O upustenie trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku si môžete požiadať na základe zaslanej lekárskej správy o Vašom zdravotnom stave (nie staršej ako 30 dní) ak ste v dôsledku zmeny zdravotného stavu, ktorý ste si neprivodili úmyselne, trvalo práceneschopným alebo invalidným alebo bez Vášho zavinenia nebol výkon tohto trestu nariadený do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol trest povinnej práce uložený, alebo z iného závažného dôvodu.

  • Žiadosť o upustenie od zvyšku trestu

Moja životná situácia sa zmenila (zmenil som bydlisko, zamestnanie...) a nemôžem riadne vykonávať nariadený trest povinnej práce. Môžem si požiadať o zmenu miesta výkonu trestu povinnej práce?

O zmenu miesta výkonu trestu povinnej práce si môžete požiadať v prípade, že ste zmenili bydlisko, zamestnanie, alebo sa zmenila Vaša aktuálna životná situácia a nemôžete ďalej plniť povinnosti, ktoré súvisia s výkonom trestu povinnej práce. Takúto žiadosť adresujete súdu, ktorý Vám uložil TPP výkon tohto trestu. V prípade, že Vás už kontaktoval probačný a mediačný úradník v dôsledku výkonu trestu povinnej práce, môžete kontaktovať aj jeho.

  • Žiadosť o zmenu miesta výkonu TPP

Potrebujem informovať svojho probačného a mediačného úradníka o mojom terajšom zamestnaní. Akým spôsobom mu môžem tieto informácie poskytnúť?

Pre informovanie probačného a mediačného úradníka potrebujete vyplniť a poslať Vyhlásenie o zamestnaní, kde uvediete základné informácie o svojom súčasnom zamestnávateľovi, v akom pracovnom pomere a režime (pevná pracovná doba, práca na smeny...) pracujete, prípadne či ste študent atď. Toto vyhlásenie slúži ako podklad pre probačného a mediačného úradníka pri nastavení ďalšej komunikácie s poskytovateľmi práce Vášho trestu povinnej práce, aby nekolidoval s Vašim zamestnaním a aby ste ho mohli vykonávať v čase svojho osobného voľna.

  • Vyhlásenie o zamestnaní