Inštitút predbežného šetrenia


Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Občan) (elektronický formulár)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet“ a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.

Úsek verejnej správy: U00119 – Súdy a väzenstvo

Okruh životnej situácie: Občan a štát

Životná situácia: Zákon a právo (Právna ochrana)

Oblasť: Inštitút predbežného šetrenia

 

Inštitút predbežného šetrenia

Sudca alebo prokurátor môže poveriť probačného a mediačného úradníka získaním informácií o obvinenom, ktoré potom môžu slúžiť pre rozhodovanie, kde probačný a mediačný úradník podá správu, v ktorej sa vyjadrí k vhodnosti či nevhodnosti uloženia alternatívneho trestu, uloženia primeraných obmedzení a povinností aj s ohľadom na ich vykonateľnosť v súvislosti s osobnostnými potrebami, možnosťami obvineného alebo poškodeného, pričom svoje návrhy podrobne odôvodní.

V rámci prípravného konania a konania pred súdom je činnosť probačného a mediačného úradníka v súvislosti s agendou trestu domáceho väzenia, trestu povinnej práce, ale aj probačného dohľadu v súvislosti s uloženými primeranými obmedzeniami alebo povinnosťami zameraná na realizáciu tzv. inštitútu predbežného šetrenia a verifikácie intervenčnej potreby.   

Inštitút predbežného šetrenia rozširuje možnosť práce probačného a mediačného úradníka s obvineným, poškodeným, ale aj s ich sociálnym prostredím, v ktorom sa nachádzajú vo fáze pred rozhodnutím o uložení zákazu, povinnosti alebo obmedzenia, ktoré má byť kontrolované technickými prostriedkami, čo dáva priestor na prácu probačného a mediačného úradníka s obvineným už vo fáze pred rozhodnutím o uložení zákazu, povinnosti alebo obmedzenia a to špecificky v tých prípadoch, u ktorých sú splnené podmienky pre možnosť uloženia zákazu, povinnosti alebo obmedzenia.

Probačný a mediačný úradník kladie primeraný dôraz na získavanie relevantných poznatkov a informácií o páchateľovi, prípadne poškodenom/obeti, a o ich sociálnom prostredí, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre rozhodnutie sudcu alebo prokurátora. Takéto poznatky a informácie vytvoria priestor pre objektívnejšie posúdenie vhodnosti uloženia vybraného zákazu, povinnosti alebo obmedzenia, čím sú eliminované rizikové faktory, ktoré môžu mať negatívny dopad na vykonateľnosť rozhodnutia či plnenie uložených povinností a obmedzení.

Zmyslom realizácie inštitútu predbežného šetrenia je najmä :

  • zistiť základné informácie k osobe obvineného,
  • zmapovanie jeho súčasnej situácie (rodinnej, sociálnej, pracovnej, zdravotnej)
  • poznanie okolností spáchaného trestného činu z hľadiska možných rizík a potrieb páchateľa,
  • zistenie postoja páchateľa k spáchanému trestnému činu a miery jeho zodpovednosti za riešenie jeho následkov,
  • objasnenie potrieb a záujmov obete trestného činu (najmä náhrada škody),
  • zistenie miery rizika recidívy alebo intervenčnej potreby,
  • rozpoznanie vhodnosti uloženia trestu domáceho väzenia v sociálnom prostredí a identifikácia prípadných rizík znemožňujúcich výkon takéhoto trestu, a taktiež aj miery motivácie páchateľa podrobiť sa výkonu v prípade uloženia trestu alebo primeraných obmedzení a povinností v súvislosti s terciárnou prevenciou, resp. rozpoznanie vhodnosti kontroly výkonu iného rozhodnutia o uloženom zákaze, obmedzení alebo povinnosti technickými prostriedkami.

Môj prípad je vo fáze pred rozhodnutím o uložení zákazu, povinnosti alebo obmedzenia. Bol u mňa realizovaný inštitút predbežného šetrenia a došlo k vážnym zmenám údajov, ktoré som uviedol probačnému a mediačnému úradníkovi. Ako postupovať v tomto prípade?

V prípade, ak ešte ste neboli právoplatne odsúdený:

  • neodkladne informujte probačného a mediačného úradníka, ktorý realizoval inštitút predbežného šetrenia o zmenách, ktoré nastali,
  • zabezpečte si  doklady, potvrdenia a pod. o tom, že uvedená zmena údajov je dlhodobá, alebo krátkodobá, ak to okolnosti prípadu to umožňujú.

V prípade, ak uvedeným zmenám došlo po právoplatnosti rozsudku, informujte o týchto zmenách príslušný súd, ktorý vo veci rozhodol a taktiež probačného a mediačného úradníka (pokiaľ Vám už bol pridelený). Všetky tieto úkony realizujte s odkazom na spisovú značku, ktorá je uvedená na rozsudku alebo k spisovej značke v probácii.

  • Všeobecné podanie - Záznam o hlásení zmeny údajov IPŠ