Mediácia


Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Občan) (elektronický formulár)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet“ a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.

Úsek verejnej správy: U00119 – Súdy a väzenstvo

Okruh životnej situácie: Občan a štát

Životná situácia: Zákon a právo (Právna ochrana)

Oblasť: Mediácia

 

Mediácia

Mediácia je: „Proces, umožňujúci osobám, ktorých sa týka trestný čin, zúčastniť sa aktívne, slobodne a spôsobom zaručujúcim mlčanlivosť, na jeho riešení pod metodologickým vedením neutrálnej tretej osoby. Jeho cieľom je uľahčiť komunikáciu a podporiť vzájomnú dohodu oboch strán o pravidlách a podmienkach urovnania a ozdravenia vzťahov“.

Na podnet koho sa môže mediácia zrealizovať?

Mediácia v trestnom konaní sa vykonáva na písomný pokyn predsedu senátu, samosudcu, v prípravnom konaní prokurátora, ale aj z podnetu vyšetrovateľa, poškodeného alebo obvineného. Pokyny pre mediátora nemôžu smerovať k spôsobu a výsledku vykonávanej mediácie, tým sa posilňuje oblasť nestrannosti a neutrality mediátora v trestných veciach.

Čo je mediácia v trestnom konaní?

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v mimosúdnom sprostredkovaní riešenia sporu v trestnom konaní medzi poškodeným (obeťou) a obvineným (páchateľom). V priebehu mediácie sa vytvára priestor, ako sa dohodnúť na rýchlom a prijateľnom spôsobe náhrady škody, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činnom. Mediácia sa vykonáva so súhlasom poškodeného a obvineného, účasť na mediácii je pre účastníkov konania dobrovoľná.

Čo je mediácia a kto je mediátor v trestných veciach?

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor - probačný a mediačný úradník ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich problém, záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Aké druhy sporov možno mediáciou vyriešiť?

V rámci mediácie je možné ukončiť trestné stíhania pre trestný čin, pri ktorom zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou neprevyšujúcou päť rokov. Jedná sa o prečiny napr. proti majetku (krádeže, výtržnosti...), proti zdraviu (ublíženie na zdraví napr. pri dopravných nehodách), trestné činy spáchané mladistvými osobami a pod.

Aký význam má mediácia pre poškodeného?

 • má jedinečnú príležitosť vyjadriť obvinenému svoje pocity, problémy, ktoré mu boli spôsobené konaním obvineného,
 • má možnosť dohodnúť sa s obvineným o náhrade škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, príp. požiadať obvineného, aby urobil iné opatrenia na náhradu škody alebo aby inak odstránil ujmu vzniknutú trestným činom,
 • poškodenému je zodpovedajúca náhrada škody uhradená ihneď, príp. v splátkach podľa konkrétnych podmienok určených v Dohode o náhrade škody, ktoré sú kontrolované probačným a mediačným úradníkom,
 • škodu nemusí vymáhať prostredníctvom ďalšieho súdneho konania, resp. prostredníctvom exekútora,
 • poškodenému nevznikajú ďalšie náklady spojené s cestovaním na súdne pojednávania, čerpanie dovolenky, voľna a pod.,
 • rýchlosť konania (cca do 30 dní ukončené).

Aký význam má mediácia pre obvineného?

 • môže sa poškodenému ospravedlniť a vysvetliť ako a prečo došlo k spáchaniu trestného činu,,
 • vytvára priestor pre náhradu škody, ktorú spôsobil poškodenému,
 • aktívnym prístupom čiastočne ovplyvniť rozhodnutie o treste,
 • vyriešiť celú vec čo najskôr a bez následkov do budúcna,
 • výsledky mediačného stretnutia môže sudca alebo prokurátor zohľadniť pri svojom rozhodovaní, napr. podmienečne zastaviť trestné stíhanie alebo výsledok zohľadniť ako poľahčujúcu okolnosť pri výmere trestu,
 • obvinený bude mať záznam iba v odpise registra trestov, výpis z registra.

Ako môže byť mediácia ukončená?

Ak dôjde k dohode medzi obvineným a poškodeným, výsledkom mediácie býva uzatvorenie Dohody o náhrade škody, na základe ktorej predseda senátu alebo samosudca a v prípravnom konaní prokurátor, môže rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania s určením skúšobnej doby od 1 do 5 rokov (§ 216 Tr. poriadku) alebo zastavení trestného stíhania „zmierom“ (§ 220 Tr. poriadku).

Ako pracuje mediátor?

 • stanovuje pravidlá rokovania a dozerá na ich dodržiavanie,
 • po dohode s účastníkmi stanoví program stretnutia,
 • zodpovedá za štruktúru stretnutia podľa programu,
 • uľahčuje komunikáciu, napomáha stranám navzájom si porozumieť,
 • je sprostredkovateľom v komunikácii,
 • podporuje nové riešenia, kladie otázky a objasňuje vyhlásenia,
 • robí zhrnutia, rekapituluje,
 • poskytuje všetkým stranám rovnaký priestor,
 • je neutrálny a nestranný,
 • hľadá zárodky toho, čo je spoločné,
 • diferencuje dôverné a verejné informácie,
 • zhromažďuje a zatrieďuje informácie tak, aby napomohol úspešnému riešeniu konfliktu,
 • nerozhoduje,
 • dohliada na to, aby v mediácii neboli zakázané prvky, napr. osočovanie, agresivita,
 • pamätá na to, že mediácia je dobrovoľná,
 • spracováva písomnú dohodu medzi stranami.[1]

Najznámejším programom k napĺňaniu vízií restoratívnej (posilňujúcej) spravodlivosti je mediácia medzi obeťami a páchateľmi trestných činov. Poukazuje na to, že nespravodlivosť obmedzuje kvalitu života dotknutých osôb a vyvoláva potrebu nápravy škôd spôsobených trestným činom. Najprimeranejší spôsob ako dosiahnuť tento cieľ je vytvoriť podmienky pre konštruktívny dialóg medzi tými, ktorí sú najviac zasiahnutí trestným činom, na to, aby sami stanovili podmienky a východiskové pozície pre čo najpriaznivejšie riešenie vzniknutej situácie. V priebehu mediácie a po je ukončení by túžbu po nezmyselnej odplate by mali vystriedať psychiku zotavujúce a vzťahy zmierujúce procesy.

Mediácia je špecifický spôsob prístupu k trestnému činu, veľmi blízky k  idey restoratívnej justície. Mediácia poníma trestný čin skôr ako medziľudský konflikt,  než ako porušenie sociálnych alebo právnych noriem. Definuje ho ako vzájomný konflikt zúčastnených strán. Ak tomu tak v konkrétnom prípade nie je, nie je vhodné použiť mediáciu ako nástroj sprostredkovania riešenia konfliktu medzi poškodeným a páchateľom trestného činu. Na druhej strane samotná definícia mediácie umožňuje zvýšiť potenciálny počet účastníkov v mediácii. V skutočnosti to môže byť veľmi užitočné, keď sa v mediácii neobmedzíme len na osobu poškodeného  (teda „obeť“) a osobu páchateľa. Aj u ostatných osôb patriacich do sociálneho prostredia obete či páchateľa, ktoré sa cítia byť „zasiahnuté konfliktom“, sa môžu prejaviť pozitíva vyplývajúce z ich účasti na mediácii. V neposlednom rade z mediácie profituje aj celá spoločnosť.

Účasť zákonného zástupcu alebo opatrovníka mladistvého páchateľa na trestnej mediácii realizovanej medzi mladistvým páchateľom a poškodeným je povinná. Na mediácií sa môže zúčastňovať aj sociálne okolie, pokiaľ s touto účasťou súhlasí poškodený aj páchateľ, pričom u mladistvých páchateľov je účastníkom mediácie vždy aj sociálny kurátor.

 Čo môže byť prekážkou realizácie trestnej mediácie?

 • nesúhlas s jej realizáciou od prokurátora/sudcu,
 • strany nie sú schopné zúčastniť sa ( alkohol, drogy, psychické ochorenie),
 • strany nie sú schopné konštruktívne komunikovať a vymieňať si informácie dokonca ani pod vedením mediátora,
 • urovnanie sporu samotného je mimo kompetencie oboch zainteresovaných strán (spor sa týka iných osôb),
 • spôsob urovnania sporu zainteresovanými stranami je nelegálny (napr. navádzanie na spáchanie trestného činu),
 • jedna zo strán si želá rozhodnutie vo veci na súde atď.

Som zákonný zástupca mladistvého, ktorý sa má zúčastniť na mediácii. Je k tomuto potrebný môj súhlas?

Na realizáciu mediácie v trestných veciach u mladistvých páchateľov je potrebný i písomný súhlas zákonného zástupcu alebo opatrovníka s realizáciou trestnej mediácie u mladistvého páchateľa a s účasťou zákonného zástupcu alebo opatrovníka na procese mediácie, ktorá je povinná. V súhlase musí byť uvedený kontakt a Vaša aktuálna adresa.

 • Súhlas zákonného zástupcu s mediáciou
 

[1] Zdroj:  “Informačný leták”, ktorý bol spracovaný MS SR v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi OS Žilina. 2009.