Trest domáceho väzenia


Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Občan) (elektronický formulár)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet“ a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie / trestu (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému podať žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o prerušenie výkonu trestu (elektronický formulár)
 
Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o prerušenie výkonu trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu : „Podávanie žiadosti o prerušenie výkonu trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o upustenie od zvyšku trestu (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o upustenie od zvyšku trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o upustenie od výkonu zvyšku trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia (TDV) (elektronický formulár)
 
Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia z verejného portálu. Táto výnimka sa udeľuje žiadateľovi na maximálne 48 hodín. Elektronický formulár  je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti  o povolenie výnimky z režimu kontroly výkonu trestu domáceho väzenia“.

Úsek verejnej správy: U00119 – Súdy a väzenstvo

Okruh životnej situácie: Občan a štát

Životná situácia: Zákon a právo (Právna ochrana)

Oblasť: Trest domáceho väzenia

 

Trest domáceho väzenia

V súlade s trestnými kódexmi môže súd uložiť páchateľovi prečinu trest domáceho väzenia až na dva roky alebo mladistvému páchateľovi až na jeden rok, so súhlasom zákonného zástupcu. Odsúdený je po dobu výkonu tohto trestu povinný v čase, ktorý určí súd, zadržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami. V priebehu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka, a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný čas. V prípade, ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia alebo ďalšie rozhodnutím súdu uložené obmedzenia alebo povinnosti, súd môže trest domáceho väzenia premeniť na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň TDV sa rovná jednému dňu nepodmienečného TOS.

Kontrola výkonu trestu domáceho väzenia spočíva najmä:

 1. v použití technických prostriedkov pri výkone kontroly takéhoto trestu,
 2. v realizácii náhodných kontrol probačným a mediačným úradníkom v mieste výkonu trestu domáceho väzenia,
 3. vo vedení dokumentácie o všetkých úkonoch spojených s výkonom kontroly,
 4. vo vyhodnocovaní plnenia súdom uložených primeraných obmedzení a  povinností smerujúcich k tomu, aby odsúdený viedol riadny život,
 5. v preverovaní, či odsúdený nahradil spôsobenú škodu v súlade s rozhodnutím súdu a či mladistvý plní výchovné opatrenia uložené súdom,
 6. v preverovaní dôvodov porušenia podmienok trestu domáceho väzenia a
 7. v informovaní súdu o porušení podmienok výkonu trestu domáceho väzenia alebo neplnenia primeraných obmedzení a povinností, alebo neplnení výchovných opatrení uložených súdom mladistvému.

Kontrola výkonu trestu domáceho väzenia je realizovaná probačnými a mediačnými úradníkmi.

Bol mi uložený trest domáceho väzenia. Musím súhlasiť s trestom a s režimom domáceho väzenia?

Pre výkon trestu domáceho väzenia je potrebný Váš písomný sľub, že sa počas výkonu trestu domáceho väzenia budete v určenom čase zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytnete potrebnú súčinnosť.

 • Písomný sľub odsúdeného

Zároveň je potrebné mať písomný súhlas plnoletých osôb, ktoré s Vami žijú v spoločnej domácnosti:

 • Súhlas plnoletých osôb žijúcich s odsúdeným/obvineným v domácnosti

Aké informácie musím poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi pred nástupom na výkon trestu domáceho väzenia?

Probačný a mediačný úradník pred nástupom na výkon trestu domáceho väzenia overuje informácie získané v priebehu IPŠ, napríklad:

 • údaje spojené s bydliskom,
 • spolubývajúci, vzťah k spolubývajúcim,
 • zamestnanie - základné informácie o Vašom súčasnom zamestnávateľovi, v akom pracovnom pomere a režime (pevná pracovná doba, práca na smeny...) pracujete, prípadne či ste študent atď.,
 • Váš denný režim,
 • zdravotný stav.

Uvedené informácie sa získavajú formou inštitútu predbežného šetrenia. V popise životnej situácie – Inštitút prebežného šetrenia je uvedené, čo je cieľom tohto inštitútu.

Tieto informácie môžete poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi pomocou vyhlásení.

 • Vyhlásenie o bydlisku
 • Vyhlásenie o zamestnaní

Som mladistvý a bol som odsúdený na trest domáceho väzenia. Potrebujem k výkonu trestu domáceho väzenia súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu?

S Vašim výkonom trestu domáceho väzenia musí písomne súhlasiť aj Váš zákonný zástupca. V súhlase musí byť uvedený kontakt na zákonného zástupcu a Vaša aktuálna adresa.

 • Súhlas zákonného zástupcu o s výkonom TDV mladistvým

Bol som odsúdený na trest domáceho väzenia a moja aktuálna životná situácia sa zmenila. Môžem si požiadať o prerušenie výkonu trestu domáceho väzenia?

O prerušenie výkonu trestu domáceho väzenia si môžete požiadať po vydaní nariadenia výkonu trestu domáceho väzenia, ak  nastanú dôležité dôvody, ktoré bránia riadnemu výkonu trestu domáceho väzenia (napr. zdravotný stav, tehotenstvo a pod.). Súd môže prerušiť výkon trestu domáceho väzenia na potrebný čas a po jeho uplynutí nariadiť pokračovanie vo výkone trestu domáceho väzenia. Doba, po ktorú bol výkon trestu domáceho väzenia prerušený, sa nezapočítava do doby výkonu trestu.

 • Žiadosť o prerušenie výkonu TDV

Moja životná situácia sa náhle zmenila (zmenil som bydlisko, zamestnanie, zmenil sa mi  zdravotný stav a pod.) a potrebujem zmeniť podmienky výkonu trestu domáceho väzenia. Môžem si požiadať zmenu nastaveného režimu domáceho väzenia?

V prípade závažných zmien vo Vašom živote (napr. zmena zdravotného stavu, hospitalizácia, zmena bydliska, zamestnania, zmena rodinných pomerov a pod.) si môžete požiadať o náhlu alebo dočasnú zmenu režimu domáceho väzenia. Na Váš návrh môže probačný a mediačný úradník povoliť výnimky z trestu na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 48 hodín.

 • Žiadosť o dočasnú zmenu režimu(pozn.: nad 48 hod., rozhoduje sudca)
 • Žiadosť o náhlu zmenu režimu(pozn.: do 48 hod., povoľuje PaMÚ)

Môžem si požiadať o upustenie od zvyšku trestu domáceho väzenia?

Po výkone polovice trestu si môžete požiadať o upustenie zvyšku trestu.

 • Žiadosť o upustenie od zvyšku trestu domáceho väzenia

Moja životná situácia sa zmenila (zmenil som bydlisko, zamestnanie...) a nemôžem ďalej plniť stanovené podmienky výkonu trestu domáceho väzenia. Môžem si požiadať o zmenu miesta výkonu trestu domáceho väzenia?

O zmenu miesta výkonu trestu domáceho väzenia si môžete požiadať v prípade, že chcete zmeniť bydlisko, zamestnanie alebo sa zmenila Vaša aktuálna životná situácia a nemôžete ďalej plniť povinnosti a omedzenia stanovené v podmienkach výkonu trestu domáceho väzenia.

 • Žiadosť o zmenu miesta výkonu TDV

Za akých podmienok môžem požiadať o zmenu probačného dohľadového plánu?

O zmenu probačného dohľadového plánu si môžete požiadať, ak sa zmenili dôležité okolnosti, ktoré s Vašou osobou súvisia, Vaša aktuálna životná situácia, záujmy a potreby (napr. zmena bydliska, zmena zamestnania, zmena zdravotného stavu...). 

 • Žiadosť o zmenu probačného dohľadového plánu