Trest povinnej práce (Poskytovateľ práce)


Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce) (elektronický formulár)
 
Elektronický formulár umožňuje poskytovateľovi práce podať výpoveď z dohody o zabezpečení povinnej práce. Tento formulár je podávaný pri odstúpení od individuálnej alebo aj generálnej dohody. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie výpovede z dohody o zabezpečení povinnej práce“.
Ikona elektronického formulára Odpoveď o poskytnutí práce (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje poskytovateľovi práce odoslať probačnému a mediačnému úradníkovi odpoveď o poskytnutí práce pre odsúdeného. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie odpovede o poskytnutí  povinnej práce“.
Ikona elektronického formulára Výpoveď z dohody o zabezpečení povinnej práce (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje poskytovateľovi práce podať výpoveď z dohody o zabezpečení povinnej práce. Tento formulár je podávaný pri odstúpení od individuálnej alebo aj generálnej dohody. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie výpovede z dohody o zabezpečení povinnej práce“.
Ikona elektronického formulára Oznámenie o porušení časového plánu výkonu trestu povinnej práce (VTPP) (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje poskytovateľovi práce podať oznámenie o porušení časového plánu výkonu trestu povinnej práce. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Oznamovanie o porušení časového plánu výkonu trestu povinnej práce“.
Ikona elektronického formulára Hodnotenie výkonu trestu povinnej práce (VTPP) (elektronický formulár)
  Elektronický formulár „Hodnotenie výkonu trestu povinnej práce" vypĺňa poskytovateľ práce a je zasielané probačnému a mediačnému úradníkovi. Je k dispozícii na verejnom portáli na voľné stiahnutie aj pre neprihláseného používateľa. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie hodnotenia výkonu trestu povinnej práce“.

Úsek verejnej správy: U00119 – Súdy a väzenstvo

Okruh životnej situácie: Občan a štát

Životná situácia: Zákon a právo (Právna ochrana)

Oblasť: Trest povinnej práce

 

Trest povinnej práce (Poskytovateľ práce)

Poskytovateľ práce:

 1. Nemám dohodu a chcem byť poskytovateľom práce v súvislosti s výkonom trestu povinnej práce:

Poskytovateľom práce sa môžete stať v prípade, že spadáte do jednej z nižšie uvedených kategórií právnických osôb a uzatvoríte s okresným súdom dohodu o zabezpečení trestu povinnej práce.

Poskytovateľom práce sa môže byť:

 • štát,
 • vyšší územný celok,
 • obec,
 • iná právnická osoba, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, kultúrou, školstvom, ochranou ľudských práv, rozvojom vedy, rozvojom telesnej kultúry, ochranou pred požiarmi, ochranou zvierat, sociálnou pomocou, sociálnymi službami, zdravotnou starostlivosťou, ekologickou činnosťou, náboženskou činnosťou, humanitárnou činnosťou, charitatívnou činnosťou alebo inou verejnoprospešnou činnosťou, ktorá sa nevykonáva na účely dosiahnutia zisku.
 1. Poskytoval som alebo poskytujem prácu pre odsúdených, ktorým bol uložený TPP:

Ako poskytovateľ práce pre odsúdených máte k dispozícii nasledujúce formuláre:

 • Odpoveď o poskytnutí práce
 • Hodnotenie VTPP
 • Žiadosť o odstúpenie od dohody výkonu TPP
 • Oznámenie o porušení harmonogramu TPP - vypĺňate a odosielate Vy ako poskytovateľ práce pri porušení podmienok výkonu trestu povinnej práce. Tento formulár použijete pri jednorazovom porušení podmienok TPP. Vyplnené oznámenie zasielate probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý zabezpečuje koordináciu a kontrolu výkonu TPP.

a tlačivá:

 • Generálna dohoda o zabezpečení povinnej práce
 • Časový plán TPP