Probačný dohľad


Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Občan) (elektronický formulár)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet“ a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie / trestu (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému podať žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o prerušenie výkonu trestu (elektronický formulár)
 
Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o prerušenie výkonu trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu : „Podávanie žiadosti o prerušenie výkonu trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o upustenie od zvyšku trestu (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o upustenie od zvyšku trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o upustenie od výkonu zvyšku trestu“.
Ikona elektronického formulára Žiadosť o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ (elektronický formulár)
  Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o výkon probačného opatrenia alebo alternatívneho trestu v inom štáte Európskej únie. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ “.

Úsek verejnej správy: U00119 – Súdy a väzenstvo

(výnos Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2011)

Okruh životnej situácie: Občan a štát

Životná situácia: Zákon a právo (Právna ochrana)

Oblasť: Probačný dohľad

 

Probácia a probačný dohľad

Probácia je konanie súdu, kde páchateľ je „obvinený alebo odsúdený“ na obdobie kontroly a dohľadu.[1]

Cieľom dohľadu je znižovať opätovnú trestnú činnosť a pomáhať páchateľovi pri jeho integrácii do spoločnosti tak, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť návratu k trestnej činnosti.

Táto oblasť zahŕňa hlavne aj pozitívne vedenie klienta s cieľom jeho aktívneho zapájania sa do zvyšovania kvality svojho života v súlade s občianskou spoločnosťou, vytváranie podmienok pre jeho perspektívnu sebarealizáciu v spoločenskom i profesionálnom živote, budovanie spoločenského zázemia, ktoré by ho mohlo podporovať v jeho živote sústavnou motiváciou do činností, ktoré by ho uspokojovali. Dohľad však nie je primárne procesom kontroly trestnej činnosti, ale rámcom pre podporu obvineného alebo odsúdeného.

Cieľom kontroly pri probačnom dohľade na druhej strane sú aktivity, ktoré sú obmedzené na zisťovanie, či sa všetky uložené obmedzenia a povinnosti plnia, ako aj na aktivity zabezpečujúce ich dodržiavanie použitím alebo dôrazným upozornením použitia príslušných opatrení v prípade ich nedodržiavania.

Probáciou rozumieme alternatívu k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, ktorej podstatou je konštruktívna metóda individuálnej práce s obvineným, odsúdeným alebo obeťou/poškodeným trestného činu, prevýchovy páchateľa trestného činu. Probáciou nazývame inštitucionalizovaný dohľad nad správaním páchateľov trestných činov, spojený s určitými prvkami pomoci, uľahčujúci resocializáciu páchateľa po prepustení z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

Probácia je súčasťou odborných činností a intervencií, ktoré súvisia s realizáciou sociálnej práce v trestnej justícii. Táto služba prispieva k tomu, aby alternatívne spôsoby trestania boli čo najefektívnejšie voči páchateľom, poškodeným, spoločnosti a nezanechávali na jej účastníkov stigma v sociálnej rovine. Taktiež ju možno vnímať ako kontinuálnu súčasť, dohľadu, kontroly s individuálnym prístupom ku každému páchateľovi.

Probácia vytvára priestor aj pre prvopáchateľov a mladistvých páchateľov, aby mali väčšiu možnosť nahradiť spôsobenú škodu obetiam trestných činov a súčasne im bola poskytnutá druhá šanca v súvislosti s ich ľudským zlyhaním. V porovnaní s pasívnym trestom odňatia slobody je probácia omnoho efektívnejšou alternatívou. Má na páchateľov v procese socializácie a individuálnej práci posilniť pozitívne a žiaduce oblasti správania, aby sa predchádzalo ich opätovnému zlyhaniu (recidíve). V tomto procese má nezastupiteľné miesto probačný a mediačný úradník, ktorý využíva rôzne formy a metódy práce, ktoré môžu byť determinované alternatívnym trestom, probačným dohľadom, ale aj uloženými ochrannými opatreniami.

Probáciou sa podľa zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch v znení neskorších predpisov rozumie:

 1. kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (ďalej len „obvinený“),
 2. kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad,
 3. činnosť súvisiaca so zabezpečením inštitútu predbežného šetrenia u obvineného,
 4. organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia,
 5. dohľad nad správaním obvineného, ak sú na dosiahnutie ochrany a posilnenia inštitútu probácie použité technické prostriedky,
 6. pomáhanie poškodenému, ak ide o zákaz priblíženia alebo zdržiavania sa v blízkosti obydlia poškodeného,
 7. pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.

Pri výkone probácie je predovšetkým reflektovaný prvok humanizácie zaobchádzania s páchateľom, kedy je kladený dôraz na elimináciu narušenia jeho sociálnych väzieb a vzniku psychickej traumy za súčasnej podpory zapojenia páchateľa do spoločnosti.

Jedným z kľúčových pojmov súvisiacich s probáciou, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou výkonu probácie, je probačný dohľad. Probačný dohľad je pravidelný osobný kontakt páchateľa s probačným úradníkom, spolupráca pri vytváraní a realizácii probačného programu a plánu dohľadu v skúšobnej dobe a kontrola dodržiavania podmienok uložených páchateľovi súdom, prokurátorom alebo vyplývajúcich zo zákona.

Základným cieľom probačného dohľadu je pôsobiť na páchateľa tak, aby sa už nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti, aby si vybudoval vhodné sociálne zázemie a aby sa mohol znova spoločensky uplatniť. V rámci výkonu probačného dohľadu probačný a mediačný úradník kladie dôraz na nadviazanie vzťahu s páchateľom, ktorému bol dohľad nariadený, pričom páchateľovi poskytne základné informácie o výkone probačného dohľadu a svoju predstavu o vzájomnej spolupráci. Probačný dohľad prináša odsúdenému pomoc pri prekonávaní rôznych prekážok, psychickú podporu pri aktívnej snahe nájsť si svoje miesto v spoločnosti a žiť tak, ako to od neho očakáva spoločnosť, teda najmä v súlade s právnymi, ale i inými normami spoločnosti.

Probační a mediační úradníci pri napĺňaní účelu probácie poskytujú obvinenému odbornú pomoc, sledujú, kontrolujú a analyzujú jeho správanie a spolupracujú s rodinným a sociálnym prostredím, v ktorom páchateľ žije a pracuje, s cieľom, aby v budúcnosti viedol riadny život. Zvláštnu starostlivosť venujú mladistvým páchateľom a osobám blízkym veku mladistvých, prispievajú k ochrane práv osôb poškodených trestnou činnosťou a ku koordinácií sociálnych a terapeutických programov práce s obvinenými, predovšetkým ak ide o mladistvých a užívateľov omamných a psychotropných látok. Pri týchto úkonoch postupujú probační a mediační úradníci, ak je to účelné, v súčinnosti s orgánmi sociálneho zabezpečenia, školami a školskými zariadeniami, zdravotníckymi zariadeniami, s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, záujmovými združeniami občanov, nadáciami a ďalšími inštitúciami, ktorých činnosť je zameraná najmä na prevenciu kriminality, vzdelávanie, resociálizáciu a iné podporné programy sledujúce humanitárne ciele. Tiež úzko spolupracujú s orgánmi, ktoré vykonávajú sociálno-právnu ochranu detí a poskytujú sociálnu starostlivosť neprispôsobivým občanom. Probační a mediační úradníci súčasne pomáhajú poškodeným a ďalším osobám dotknutým trestným činom pri odstraňovaní následkov trestných činov.

V akých prípadoch mi môže byť uložený probačný dohľad?

Sudca alebo prokurátor môže uložiť probačný dohľad, ak rozhodne najmä o:

 • podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
 • podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s uloženými obmedzeniami a povinnosťami,
 • podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
 • podmienečnom zastavení trestného stíhania a súčasnom uložení obmedzenia a povinnosti v priebehu skúšobnej doby,
 • uložení ochranného dohľadu,
 • nahradení väzby probačným dohľadom,
 • uložení trestu zákazu účasti na verejných podujatiach,
 • premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia,
 • uložení trestu povinnej práce.

Mám nariadený probačný dohľad. Môžem si požiadať o zmenu počas výkonu probačného dohľadu?

Pri probačnom dohľade pri splnení požadovaných podmienok si môžete požiadať o:

 • upustenie od výkonu zvyšku trestu (ak súčasťou PD je, napr. zákaz viesť motorové vozidla a pod.),
 • zmenu miesta výkonu PD,
 • zmenu probačného dohľadového plánu pokiaľ to umožňuje príslušné rozhodnutie súdu..

Za akých podmienok si môžem požiadať o upustenie od zvyšku trestu?

O upustenie od zvyšku trestu si môžete požiadať len za podmienky, že súčasťou PD je, napr. zákaz viesť motorové vozidlá, t.j. ide o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku zákazu činnosti, zákazu pobytu alebo zákazu účasti na verejných podujatiach atď. Požiadať si môžete po výkone polovice trestu, ak ste v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázali, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Na základe Vašej žiadosti Vám môže súd podmienečne upustiť od výkonu zvyšku Vášho trestu alebo pri uloženom ochrannom dohľade môžete požiadať po uplynutí polovice času, na ktorý bol ochranný dohľad uložený, o prepustenie z výkonu ochranného dohľadu.

 • Žiadosť o upustenie od zvyšku trestu
 • Žiadosť o prepustenie z výkonu ochranného dohľadu

Za akých podmienok si môžem požiadať o zmenu miesta výkonu PD?

O zmenu miesta výkonu probačného dohľadu si môžete požiadať v prípade, že ste zmenili pobyt, prípadne zamestnanie, ktorý sa súčasne nachádza v obvode iného okresného súdu alebo inej krajiny v rámci členských štátov EÚ.

 • Žiadosť o zmenu miesta výkonu PD

Za akých podmienok si môžem požiadať o zmenu probačného dohľadového plánu?

O zmenu probačného dohľadového plánu si môžete požiadať, ak sa zmenili dôležité okolnosti, ktoré s Vašou osobou súvisia, Vaša aktuálna životná situácia, záujmy a potreby (napr. zmena bydliska, zmena zamestnania, zmena zdravotného stavu, zlá ekonomická situácia v rodine...).

 • Žiadosť o zmenu probačného dohľadového plánu

Som trestne stíhaný. Kedy môže byť trestné stíhanie voči mojej osobe podmienečné zastavené?

Podmienečné zastavenie trestného stíhania prichádza do úvahy vtedy, keď ide o prečin, kde horná hranica trestu neprevyšuje päť rokov. V tomto prípade, môže prokurátor s Vašim súhlasom po vznesení obvinenia do podania žaloby trestné stíhanie podmienečne zastaviť a to na návrh policajta alebo aj bez jeho návrhu. Takémuto konaniu spravidla predchádza mediácia, ktorej výsledkom môže byť aj podmienečné zastavenie trestného stíhania. Po úspešnej trestnej mediácii, môže prokurátor alebo sudca trestné stíhanie podmienečne zastaviť. O trestnú mediáciu v súvislosti s podmienečným zastavením trestného stíhania môžete požiadať Vy, poškodený a v prípade mladistvého a jeho zákonný zástupca.

 • Žiadosť o trestnú mediáciu

Takúto žiadosť môžete podať na okresnom súde, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný alebo na okresnej prokuratúre.

Obligatórne podmienky pre rozhodovanie o podmienečnom zastavení trestného stíhania sú:

 • Váš súhlas s takýmto konaním,
 • vyhlásenie, že ste spáchali skutok, za ktorý ste stíhaný a z vyhlásenia možno vyvodiť záver o tom, že ste sa prečinu dopustili, bez toho, aby ste uviedli, že ste vinný z určitého prečinu. Vaše vyhlásenie sa musí vzťahovať na celý skutok, jeho skutkové okolnosti napĺňajúce všetky znaky skutkovej podstaty prečinu a musí sa vzťahovať na skutkové okolnosti, a nie na právnu kvalifikáciu. Zároveň nesmú byť odôvodnené pochybnosti o tom, že Vaše vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne;
 • nahradenie škody, pokiaľ bola činom spôsobená, uzavretie dohody s poškodeným o jej náhrade, alebo ste vykonanie iných opatrení z Vašej strany na jej náhradu;
 • za tým účelom prokurátor alebo sudca pri rozhodovaní o podmienečnom zastavení trestného stíhania berie do úvahy Vašu osobu s prihliadnutím na Váš doterajší život;
 • prihliadnutie na okolnosti prípadu, či bol trestný čin spáchaný úmyselne alebo z nedbanlivosti, aké motívy a pohnútky Vás viedli k spáchaniu konkrétneho trestného činu, aký bol následok, aká škoda vznikla, aký mal tento čin dopad na ostatných členov spoločnosti a pod.

V prípade, ak mediácia bude úspešná a budú splnené zákonné podmienky, jej výsledkom môže byť návrh probačného a mediačného úradníka na podmienečne zastavenie trestného stíhania voči Vašej osobe. Na základe uvedeného môže prokurátor alebo sudca vydať uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania, kde Vám môžu byť uložené primerané obmedzenia a povinnosti, ktoré v priebehu skúšobnej doby kontroluje probačný a mediačný úradník. Skúšobná doba sa obvinenému určuje na jeden alebo až päť rokov. Výhodou toho, že voči Vám bude podmienečne zastavené trestné stíhanie je okrem uhradenia spôsobenej škody poškodenému aj to, že nebudete mať zápis vo výpise z registra trestov.

 

[1] Definícia bola implementovaná aj v súvislosti s poznatkami, ktoré sú prezentované "Ústavom pre výskum interregionálnej kriminality a spravodlivosti Organizácie spojených národov (United  Nations Crime & Justice Research Institute (UNICRI), Príručka pre probačné služby, Smernice pre probačných praktikov a manažérov, Rím – Londýn, 1998.)