Zákaz priblíženia sa


Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Občan) (elektronický formulár)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet“ a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.

Zákaz priblíženia sa

Zákaz priblíženia sa využíva pri:

  • podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
  • podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
  • ochrannom dohľade,
  • nahradení  väzby probačným dohľadom
  • podmienečnom zastavení trestného stíhania
  • zákaze účasti na verejných podujatiach
  • civilnom konaní, predbežným rozhodnutím

V týchto prípadoch príde už probačnému a mediačnému úradníkovi pokyn, resp. mandát zo súdu, aby v predmetných veciach konal.

Kedy v akých prípadoch môžem požiadať o ochranu pred domácim násilím?

Súd môže predbežným opatrením zakázať osobe dôvodne podozrivej z násilia dočasne vstupovať do domu alebo bytu, v ktorom sa zdržiava osoba, voči ktorej sa dopúšťa násilia.

Chránená osoba podáva žiadosť na súd.

  • Žiadosť o ochranu pred domácim násilím.

Som chránená osoba a žijem v spoločnej domácnosti s odsúdeným. Je k tomu, aby bol môj partner/ka kontrolovaný aj môj písomný súhlas?

Písomný súhlas musia dať plnoleté osoby, ktoré žijú s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti.

  • Súhlas chránenej osoby