Životné udalosti

Občan

Zoznam žiadostí a formulárov pre Vašu životnú udalosť
 • Probačný dohľad

  Základný cieľ probácie je pôsobiť na páchateľa tak, aby sa už nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti, aby si vybudoval vhodné sociálne zázemie a aby sa mohol znova spoločensky uplatniť. V tejto súvislosti sa v rámci probácie aplikujú probačné programy,...

 • Inštitút predbežného šetrenia

  Sudca alebo prokurátor môže poveriť probačného a mediačného úradníka získaním informácií o obvinenom, ktoré potom môžu slúžiť pre ďalšie rozhodovanie, pričom probačný a mediačný úradník odporučí vhodnosť či nevhodnosť uloženia alternatívneho trestu, ...

 • Trest povinnej práce

  Súd môže obvinenému (s jeho súhlasom) za prečin uložiť trest povinnej práce.

 • Zákaz priblíženia sa

  Cieľom tohto trestnoprávneho ochranného opatrenia proti domácemu násiliu je chrániť nielen záujmy obete, ale aj všeobecné záujmy spoločnosti.

 • Mediácia

  Mediácia je alternatívnou a neautoritatívnou formou mimosúdneho riešenia sporov medzi obvineným a poškodeným, jej cieľom je spoločné hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia, ktorým sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt...

 • Trest domáceho väzenia

  Súd môže uložiť páchateľovi prečinu trest domáceho väzenia.

Poskytovateľ práce

Zoznam žiadostí a formulárov pre Poskytovateľa práce pri treste povinnej práce.