Probácia, mediácia a elektronický monitoring

Občan

Zoznam žiadostí a formulárov pre Vašu životnú udalosť
 • Probačný dohľad

  Základný cieľ probácie je pôsobiť na páchateľa tak, aby sa už nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti, aby si vybudoval vhodné sociálne zázemie a aby sa mohol znova spoločensky uplatniť. V tejto súvislosti sa v rámci probácie aplikujú probačné programy,...

 • Inštitút predbežného šetrenia

  Sudca alebo prokurátor môže poveriť probačného a mediačného úradníka získaním informácií o obvinenom, ktoré potom môžu slúžiť pre ďalšie rozhodovanie, pričom probačný a mediačný úradník odporučí vhodnosť či nevhodnosť uloženia alternatívneho trestu, ...

 • Trest povinnej práce

  Súd môže obvinenému (s jeho súhlasom) za prečin uložiť trest povinnej práce.

 • Zákaz priblíženia sa

  Cieľom tohto trestnoprávneho ochranného opatrenia proti domácemu násiliu je chrániť nielen záujmy obete, ale aj všeobecné záujmy spoločnosti.

 • Mediácia

  Mediácia je alternatívnou a neautoritatívnou formou mimosúdneho riešenia sporov medzi obvineným a poškodeným, jej cieľom je spoločné hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia, ktorým sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt...

 • Trest domáceho väzenia

  Súd môže uložiť páchateľovi prečinu trest domáceho väzenia.

Poskytovateľ práce

Zoznam žiadostí a formulárov pre Poskytovateľa práce pri treste povinnej práce.

Probácia, mediácia a elektronický monitoring

Podstatou inštitútu probácie je znižovať opätovnú trestnú činnosť a pomáhať páchateľovi pri jeho začlenení do spoločnosti tak, aby sa znižovala pravdepodobnosť návratu k trestnej činnosti. Súčasťou probačnej činnosti je oblasť kontroly a dozoru nad obvineným, obžalovaným a odsúdeným za podmienok, ktoré nariadil prokurátor alebo súd. Poslaním a cieľom probácie je posilniť oblasti alternatívnych trestov, prevencie kriminality a postavenie poškodených (obetí) trestných činov, (a zabezpečením ich ochrany v súvislosti s elektronickým monitoringom). Realizáciou tohto inštitútu je poverený probačný a mediačný úradník.

Cieľom mediácie v trestnom konaní je hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia medzi páchateľom trestného činu a poškodeným. Výsledkom mediácie môže byť dohoda o zmiery alebo podmienečnom zastavení trestného stíhania a to za predpokladu, že sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt v súvislosti s trestným činom, a dôjde k odstráneniu alebo náprave jeho následkov. Mediáciu v trestnom konaní môže realizovať len probačný a mediačný úradník.

Elektronický systém monitoringu osôb - jeho cieľom  je vytvoriť podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami so zámerom zlepšenia využívania alternatívnych trestov alebo odklonov v trestnom konaní.

Novinky

Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Zoznam skratiek

Zoznam skratiek

Elektronické formuláre

Univerzálny formulár (Občan)

Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na...

Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce)

Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce)

Univerzálny formulár (Všeobecné podanie)

Univerzálny formulár (Všeobecné podanie)