Zoznam projektov

Nadpis/názov projektu: 

RESOCIALIZAČNÉ PROGRAMY PORR, PORRM a PERFR

  • Výchovné a prevenčné programy v sociálnej práci v trestnej justícii (projekt č. PP-2012-003)

Realizátor: 

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v Dolnom Kubíne

Partneri: 

realizovaného s finančnou podporou Blokového grantu pre podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce a ŠR SR

Dátum realizácie: 

2014

URL odkaz na článok alebo web: 

Resocializačné programy

Stručný popis: 

Resocializačný program PORR - „Program osobnostného rozvoja a rastu“ predstavuje skupinový sociálny výcvik pre 8-12 účastníkov, ktorý je realizovaný zážitkovou formou. Resocializačný program PORRM - „Program osobnostného rozvoja a rastu pre mladistvých“ je špeciálny program určený pre páchateľov menej závažnej trestnej činnosti (napr. krádeže, porušovanie domovej slobody, poškodzovanie cudzích vecí a pod.) vo veku 14-18 rokov.
Resocializačný program PERFR - „Program eliminácie rizík finančnej recidívy“ je špeciálny program určený pre páchateľov menej závažnej finančnej kriminality spojenej s nepriaznivou sociálnou situáciou trestaných, zadlženosťou, nedbanlivosťou, trestné činy spáchané v rámci zmluvných vzťahov najmä s finančnými inštitúciami a neplnením si svojich záväzkov najmä voči nim (bankové aj a nebankové subjekty a poisťovne).

 

Nadpis/názov projektu: 

VÝCHOVNÉ PROGRAMY AKO NOVÉ INTERVENČNÉ FORMY V TRESTNEJ JUSTÍCII

  • Záverečná správa k pilotnému overeniu 1999-2003.
    (projekt č. PP-2012-003)

Realizátor: 

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v Dolnom Kubíne

Partneri: 

realizovaného s finančnou podporou Blokového grantu pre podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce a ŠR SR

Dátum realizácie: 

2014

URL odkaz na článok alebo web: 

 Výchovné programy

Stručný popis: 

Pilotné overovanie „Výchovných programov ako nových intervenčných foriem v trestnej justícii“ malo ujasniť, či je možné v oblasti výkonu trestu vyvíjať a implementovať kognitívno-behaviorálne programy tak, ako sú už určitú dobu implementované v anglo-americkom priestore. Tieto programy sa orientujú na výchovné potreby odsúdených. Riešia problematické postoje, menia a podnecujú behaviorálne schopnosti s cieľom znížiť riziko recidívy. Táto perspektíva orientovaná na trestný čin predstavuje v probačnej práci inováciu. Ťažisko sa presúva od podporovania sociálnej reintegrácie k cielenému zisťovaniu a spracovávaniu rizikových faktorov a intervencií pre znižovanie rizika recidívy. Toto je kombinované s kognitívno-behaviorálnymi intervenčnými technikami, ktoré až doteraz v tejto pracovnej oblasti využívané neboli. Uplatnenie štandardizovaných programov s výhodou porovnateľnosti a merateľnosti účinku intervencií tiež predstavuje určitú inováciu.