Poslanie a ciele

Podstatou inštitútu probácie je znižovať opätovnú trestnú činnosť a pomáhať páchateľovi pri jeho začlenení do spoločnosti tak, aby sa znižovala pravdepodobnosť návratu k trestnej činnosti. Súčasťou probačnej činnosti je oblasť kontroly a dozoru nad obvineným, obžalovaným a odsúdeným za podmienok, ktoré nariadil prokurátor alebo súd. Poslaním a cieľom probácie je posilniť oblasti alternatívnych trestov, prevencie kriminality a postavenie poškodených (obetí) trestných činov, (a zabezpečením ich ochrany v súvislosti s elektronickým monitoringom). Realizáciou tohto inštitútu je poverený probačný a mediačný úradník.

Cieľom mediácie v trestnom konaní je hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia medzi páchateľom trestného činu a poškodeným. Výsledkom mediácie môže byť dohoda o zmiery alebo podmienečnom zastavení trestného stíhania a to za predpokladu, že sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt v súvislosti s trestným činom, a dôjde k odstráneniu alebo náprave jeho následkov. Mediáciu v trestnom konaní môže realizovať len probačný a mediačný úradník.

Elektronický systém monitoringu osôb - jeho cieľom  je vytvoriť podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami so zámerom zlepšenia využívania alternatívnych trestov alebo odklonov v trestnom konaní.