Medzinárodná spolupráca

Nadpis/názov projektu:

Twinning ‘light’ projekt

PODPORA  ĎALŠIEHO  ZVYŠOVANIA SÚDNYCH KAPACÍT V OBLASTI TRESTNÝCH VECÍ (PROBaČNÁ a MediaČNÁ SLUŽBA)

SK06/IB/JH/02/TL

Partneri:

Prijímajúca krajina: Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)
Partnerský členský štát: Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka (FDJ)

Dátum realizácie:

2008-2009

URL odkaz na článok alebo web:

Záverečná správa
Časový plán seminárov
Zoznam belgických expertov

Stručný popis:

Twinning “light” projekt 2006 „Ďalšia podpora k posilneniu kapacity súdnictva v oblasti trestných vecí” sa financoval z prostriedkov Prechodného  fondu EÚ a nadväzuje na predchádzajúci projekt  Phare 2003. Týka sa ďalšieho posilnenia probácie a mediácie v trestných veciach. Cieľom projektu je ďalšie zlepšenie výsledkov, ktoré sa dosiahli v predchádzajúcom Phare projekte – najmä ide o vytvorenie nových nástrojov ako sú alternatívne sankcie a oblasť restoratívnej justície, ktoré reprezentujú rozdielne názory na represívnu trestnú justíciu, ako aj rozšírenie probácie a mediácie na všetky stupne trestného konania (hlavne pre Policajný zbor a pre Zbor väzenskej a justičnej stráže).