Zoznam skratiek

TDV       - trest domáceho väzenia

TPP        - trest povinnej práce

VTPP     - výkon trestu povinnej práce

TZ           - zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

TP           - zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

OSP       - zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

PaMÚ    - probačný a mediačný úradník

VPO       - verejný portál Probácie, mediácie a elektronického monitoringu osôb

ESMO   - elektronický systém monitoringu osôb