Základné informácie o elektronických službách

Verejný portál probácie, mediácie a elektronického monitoringu sprostredkováva prostredníctvom elektronických formulárov nasledovné služby:

Podávanie žiadosti o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia

Služba umožňuje obvinenej osobe podať žiadosť o povolenie výnimky z režimu kontroly. Na základe podanej žiadosti obvinenej osoby realizuje služba zápis požiadavky na povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia do spisu a notifikuje probačného a mediačného úradníka prostredníctvom notifikácie určeného typu o podanej žiadosti.

 

Podávanie žiadosti o upustenie od výkonu zvyšku probácie/ trestu       

Služba umožňuje obvinenej osobe podať žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku probácie/ trestu. Na základe podanej žiadosti obvinenej osoby realizuje služba zápis žiadosti do spisu a notifikuje probačného a mediačného úradníka notifikáciou určeného typu o predmetnej žiadosti.

 

Podávanie žiadosti o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu      

Služba umožňuje obvinenej osobe podať žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu. Na základe podanej žiadosti obvinenej osoby realizuje služba zápis žiadosti do spisu a notifikuje probačného a mediačného úradníka prostredníctvom notifikácie určeného typu o podanej žiadosti.

           

Podávanie žiadosti o prerušenie výkonu probácie/trestu            

Služba umožní obvinenej osobe podať žiadosť o prerušenie výkonu probácie/ trestu. O podanej žiadosti je notifikovaný probačný a mediačný úradník prostredníctvom notifikácie určeného typu. V prípade trestu povinnej práce môže obvinená osoba požiadať o zmenu výkonu trestu povinnej práce mimo obvodu tohto súdu.

 

Oznamovanie o porušení časového plánu výkonu trestu povinnej práce          

Služba umožní poskytovateľovi práce oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi neúčasť odsúdeného na vykonaní práce alebo nedodržanie dohodnutého rozsahu prác. Probačný a mediačný úradník je notifikovaný o doručení oznámenia notifikáciou určeného typu.

 

Podávanie žiadosti o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ   

Služba umožní obvinenej osobe podať žiadosť o výkon probačného opatrenia/ alternatívneho trestu v inom štáte EÚ. O podanej žiadosti je notifikovaný probačný a mediačný úradník prostredníctvom notifikácie určeného typu.

 

Podávanie žiadosti o odklad výkonu trestu povinnej práce        

Služba umožní obvinenej osobe podať žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce. O podanej žiadosti je notifikovaný probačný a mediačný úradník prostredníctvom notifikácie určeného typu.

                       

Podávanie odpovede o poskytnutí povinnej práce

Služba umožní poskytovateľovi práce podať odpoveď o poskytnutí práce. O podaní odpovede je notifikovaný probačný a mediačný úradník prostredníctvom notifikácie určeného typu.

 

Podávanie výpovede z dohody o zabezpečení povinnej práce     

Služba umožní poskytovateľovi práce podať výpoveď o zabezpečení povinnej práce. O podaní výpovede je notifikovaný probačný a mediačný úradník prostredníctvom notifikácie určeného typu.

 

Podávanie hodnotenia výkonu trestu povinnej práce      

Služba umožní poskytovateľovi práce podať hodnotenie výkonu trestu povinnej práce. O podaní hodnotenia je notifikovaný probačný a mediačný úradník prostredníctvom notifikácie určeného typu.