Slovník pojmov

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestné činy sa delia na prečiny a zločiny.

Prečin je

 1. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo
 2. úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou 5 rokov.

Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 5 rokov.

O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.

Obzvlášť závažný zločin je zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej 10 rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.

Druhy trestov:

 1. trest odňatia slobody,
 2. trest domáceho väzenia,
 3. trest povinnej práce,
 4. peňažný trest,
 5. trest prepadnutia majetku
 6. trest prepadnutia veci,
 7. trest zákazu činnosti,
 8. trest zákazu pobytu,
 9. trest zákazu účasti na verejných podujatiach,
 10. trest straty čestných titulov a vyznamenaní,
 11. trest straty vojenskej a inej hodnosti,
 12. trest vyhostenia.

Druhy ochranných opatrení:

 1. ochranné liečenie,
 2. ochranná výchova,
 3. ochranný dohľad,
 4. detencia,
 5. zhabanie veci,
 6. zhabanie peňažnej čiastky,
 7. zhabanie majetku.

 

Ochranný dohľad je druhom ochranného opatrenia, ktoré je súčasťou tzv. nútenej postpenitenciárnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutná na dovŕšenie nápravy páchateľov obzvlášť závažných zločinov a fakultatívne aj páchateľov iných trestných činov, ktorí sa stávajú tzv. špeciálnymi recidivistami, a po viacnásobnom potrestaní za rovnaké trestné činy nemožno u nich očakávať, že bez nútenej postpenitenciárnej starostlivosti budú viesť riadny život.

Probačný a mediačný úradník je zamestnanec súdu, ktorý plní úlohy probácie a mediácie uložené súdom alebo iným príslušným orgánom a iné úlohy ustanovené v Trestnom poriadku, alebo v osobitnom zákone.

Mediátor je podľa zákona o mediácii  č. 420/2004 Z. z. fyzická osoba, zapísaná v registri mediátorov, ktorá rieši spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Probácia je kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (ďalej len "obvinený"); kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad; činnosť súvisiaca so zabezpečením predbežného šetrenia u obvineného; organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia; dohľad nad správaním obvineného, ak sa na dosiahnutie ochrany a posilnenia probácie použijú technické prostriedky; pomáhanie poškodenému, ak ide o zákaz priblíženia alebo zdržiavania sa v blízkosti obydlia poškodeného; pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu sú uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.

Mediácia vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní, je mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu medzi poškodenýmobvineným.

Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako 18 rokov, ak Trestný zákon neustanovuje inak.

Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden rokov svojho veku.

Mladistvý je osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila 14 rok a neprekročila 18 rok svojho veku.

Obvinený je ten, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu a bolo proti nemu vznesené obvinenie.

Odsúdený je taká osoba, ktorá bol právoplatným rozsudkom uznaná za vinnú.

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.