Prístup k službám cez ÚPVS

Sprístupnenie eGov služieb na verejnom portáli probácie, mediácie a el. monitoringu je realizované formou publikovaných elektronických formulárov. Prepojenie a integrácia s ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) je v súlade z výnosom o štandardoch v ISVS č. 55/2014 Z.z. uvedené v prílohe č.3 „Štandard pre elektronické formuláre“ splnením zadefinovaných pravidiel pre:

  • Identifikačné údaje elektronického formulára
  • dátovú štruktúru
  • vypĺňanie elektronického formulára
  • prezentáciu dátovej štruktúry

a spĺňajúc štandardy pre publikovanie el. formulárov, úpravu metadát el. formulárov ako aj ich de-aktiváciu formou uvedenom vo výnose. V súvislosti s výnosom 55/2014 Z.z sú vzory elektronických formulárov registrované v module elektronických formulárov eForm Ústredného portálu verejnej správy.

 

Hypertextový odkaz na portál ÚPVS:

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

 

Elektronické formuláre na ÚPVS sú dostupné pod:

Úsek verejnej správy: U00119 – Súdy a väzenstvo

(výnos Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2011)

Okruh životnej situácie: Občan a štát

Životná situácia: Zákon a právo (Právna ochrana)

 

Pokryté oblasti služieb:

  • Probačný dohľad
  • Inštitút predbežného šetrenia
  • Trest povinnej práce
  • Trest domáceho väzenia
  • Zákaz priblíženia sa
  • Mediácia

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Všetky elektronické formuláre publikované na webovom sídle Verejného portálu probačných a mediačných služieb Ministerstva vnútra SR sú zaregistrované na ústrednom portáli verejnej správy. Po výbere el. formulára z webového sídla ÚPVS je používateľ automaticky presmerovaný na verejný portál, kde následne tento formulár vypĺňa.